Jaunumi > 2024 gada sezonas nolikuma melnraksts... Komentāri?

Latvijas čempionāta motošosejā retroklasēs
Nolikums 2024.gadam

Latvijas čempionāta motošosejā retroklasēm nolikums ir dokuments, kas nosaka kārtību un principus, pēc kuriem tiek rīkotas Latvijas čempionāta motošosejā retroklasēm sacensības. Ja rodas neskaidrības sakarā ar nolikuma punktu traktējumu un interpretāciju vai arī atklājās nolikuma nepilnības, paskaidrojumus sniedz un trūkumus novērš LaMSF Motošosejas komisija. Visus strīdus, kas saistīti ar šā nolikuma punktu izpildi, izskata un tiesā LaMSF Disciplinārā un arbitrāžas komisija (turpmāk DAK).

Nolikumā lietotie saīsinājumi:
Latvijas Motosporta Federācija – LaMSF
Nacionālās atzītās Motosporta Federācijas – FMN

1. Vispārēji noteikumi
1.1.Šo sacensību galvenais mērķis ir saglabāt un attīstīt vēsturisko sacīkšu, sporta un ceļa motociklu kustību un tehnisko jaunradi. Pilnveidot braukšanas prasmes.
1.2. Latvijas čempionāta motošosejā izcīņa notiek atbilstoši LaMSF Disciplinārajam un Arbitrāžas kodeksam, LaMSF Motošosejas komisijas izstrādātajiem noteikumiem un šī nolikuma prasībām, un tām ir atklāts statuss (t.i., citu valstu sportisti drīkst piedalīties Latvijas čempionāta motošosejā retroklasēm ar savas FMN izdotām licencēm un atļaujām).
1.3.Šis Nolikums attiecas uz visiem Latvijas čempionāta motošosejā retroklasēm sacensību posmiem, kas minēti p.1.5. Jebkura posma datuma izmaiņa tiek apstiprināta LaMSF un publicēta attiecīga sporta veida sadaļā www.lamsf.lv
1.4. Latvijas čempionāta motošosejā retroklasēm sportisti ar LaMSF vai citas FMN izdotām licencēm.
1.5. Latvijas čempionāta motošosejā retroklasēm paredzēti posmi pēc LAMSF Kalendāra:

2.Sacensību vadība un oficiālās personas
2.1. Sacensību organizators ir LaMSF pilnvarots biedrs, kas Motošosejas komisijā apstiprināts kā Sacensību organizators.
2.2. Sacensību žūrija sastāv no sacensību galvenās tiesnešu kolēģijas un LaMSF Motošosejas komisijas nozīmēta pārstāvja.
2.3. Sacensību galvenā tiesnešu kolēģija sastāv no sacensību galvenā tiesneša un sacensību direktora jeb organizatora.
2.4. Sacensību galvenajam tiesnesim jābūt A kategorijas tiesneša licencei. Pārējiem žūrijas locekļiem licence ir vēlama.
2.5.Nepieciešamības gadījumā LaMSF Motošosejas nozīmētajam pārstāvim divu dienu laikā pēc sacensībām LaMSF sekretariātā jāiesniedzvisas ar sacensībām saistītās atskaites statistikas veidošanai un arhīva uzglabāšanai pēc Motošosejas komisijas noteikta saraksta.


3. Dalībnieki, klases:
Classic 2 taktu ceļa un sporta motocikli līdz 350ccm un 4 taktu līdz 500 cm3 (sk. Tehn. Noteikumos) no 16 gadu vecuma
2 taktu ceļa un sporta motocikli līdz 125cm3 un 4 taktu ceļa motocikli līdz 250cm3 (sk. Tehn. Noteikumos) no 14 gadu vecuma

* Sportista vecums tiek skaitīts no viņa dzimšanas dienas.
3.1 Sacensības notiek satiksmei slēgtā teritorijā, līdz ar ko vadītāja apliecības un tehnikas civiltiesiskā apdrošināšana nav nepieciešama.
3.2.Par dalībnieka nokļūšanu starta vietā atbilstoši ceļu satiksmes noteikumu prasībām organizatori neatbild.

4. Ekipējums:
4.1. Dalībniekam jābūt apģērbtam ādas kombinezonā. Atļauti divdaļīgie ādas kombinezoni.Rekomendējams muguras aizsargs.
4.2. Atļauts motobraukšanai paredzēts, rūpnieciski izgatavots blīva auduma apģērbs ar iestrādātiem elkoņu, plecu un ceļu aizsargiem. Rekomendējams muguras aizsargs.
4.3.Apaviem jānosedz potīti un jābūt no blīva materiāla ar cietu zoli.
4.4. Obligāta motobraukšanai paredzēta ķivere un ādas cimdi (izņemot motokrosa cimdus)
4.4.1. Ķivere - slēgtā tipa, ar stikliņu, kas brauciena laikā ir aizvērts. Ja tiek izmantota atvērtā tipa ķivere – obligātas moto brilles.

5. Administratīvā komisija
5.1. Reģistrējoties, sportistiem jāuzrāda LaMSF vai citas valsts Motosporta federācijas (FMN) izsniegta jebkura motosporta veida derīga licence.
5.2. Dalības maksa katra posma dalībniekam nosaka sacensību organizātors.
5.3.Startējot vairākās klasēs, dalības maksa jāmaksā par katru klasi atsevišķi.
5.4. Visiem dalībniekiem ir obligātas sacīkšu organizatora izdotās uzlīmes.
6. Tehniskie noteikumi(Attiecas uz visām klasēm)
Dalībniekiem jānodrošina motociklu drošu tehnisko stāvokli visā treniņu un sacensību laikā.
6.1. Dzinējs un tā sistēmas
6.1.1. Dzinēja darba tilpumam jāatbilst klases raksturojumam (skat.p.3.)
6.1.2.Dzinēja izplūdes sistēmas konstrukcijai jānodrošina tās nemainīgu darbību visu brauciena laiku.
6.1.3.Dalībnieks ar bojātu, salūzušu izplūdes sistēmu tiek nekavējoši izslēgts no brauciena.
Maksimālais atļautais izplūdes skaļums – 95 dB.
6.1.4.Visām eļļas ieliešanas un izliešanas noslēgskrūvēm jābūt papildus nostiprinātam pret atskrūvēšanos ar stiepli.
Degvielas, eļļas un dzesēšanas šķidruma noplūde nav pieļaujama.
6.1.5.Par dzinēja dzesēšanas šķidrumu drīkst būt izmantots ūdensvai tā maisījums ar etilspirtu.
6.1.6.Rotējošām detaļām jābūt nosegtām ar aizsargvākiem, kas nepieļauj braucēja kontaktu ar tām. Atklātas ķēdes gadījumā jāizmanto aizsargi, kas nepieļauj braucēja kontaktu ar ķēdi vai zobratiem.
6.1.7.Motocikliem jābūt aprīkotam ar atsevišķu aizdedzes avārijas izslēgšanas slēdzi, kas atrodas uz stūres.
6.2. Rāmis un ritošā daļa.
6.2.1.Rāmim un aizmugurējai svirai jābūt rūpnieciski izgatavotiem. Atļauts tos pastiprināt ar papildus iemetinātiem elementiem.
6.2.2.Atļauts izmainīt aizmugurējo amortizatoru stiprinājuma vietas.
6.2.3.Stūrei/pr.dakšai jābūt ar atduri
Rekomendējami stūres galu pagarinātāji ar stūres diametram atbilstošu noapaļojuma rādiusu.
Stūres bremžu svirām ir jābūt ar noapaļotiem galiem (∅ min.10 mm).
6.2.4.Jābūt atsevišķām, darbotiesspējīgām bremzēm priekšējam un aizmugurējam ritenim.
6.2.5. Atļauta sacīkšu (slick) riepu lietošana
Minimālais protektora dziļums jebkurā tā daļā 2mm
Nav atļauts padziļināt vai citādā veidā apstrādāt protektoru
Atļauta riepu sildīšana
6.2.6. Spoguļiem, bagāžniekam, valsts.nr.zīmei jābūt noņemtiem.
Centrālajam balstam jābūt noņemtam vai brauciena laikā papildus nostiprinātam.
6.2.7. Lukturiem un pagriezienu rādītājiem jābūt noņemtiem vai aizlīmētiem ar līmplēvi.
6.2.8. Motociklamjābūt tīram.

6.3.(Papildus) retroklasēm:
6.3.1. Atļauti ceļa un sporta motocikli ar gaisa vai ūdens dzesi, divtaktu dzinējiem līdz 350 ccm un 4 taktu līdz 500cm3
6.3.2. Jāsaglabā dzinēja oriģinālais izskats.
Atļauts izmainīt aizdedzes vāku, ja tas saistīts ar aizdedzes modifikāciju.
6.3.3. Atļauti divi karburatori.
6.3.4. Gāzu sadale standarta, bez papildus elementiem.
6.3.5. Atļautas rūpnieciski izgatavotas bākas.
6.3.6. Drīkst izmantot brīvas konstrukcijas izplūdes sistēmu (skat.p.6.1.3.)
6.3.7. Atļautas disku bremzes.
6.3.8. Atļauti lietie riteņi.
6.3.9. Dakšai jābūt rūpnīcas izpildījumā.
6.3.10. Aizmugurē amortizatori jābūt rūpnīcas izpildījumā.
6.3.11. Nav atļauts izmainīt oriģinālo kāpšļu atrašanās vietu uz rāmja.
6.3.12. Atļauts stūres dempferis

6.4.(Papildus) retroklasēm :
6.4.1. Atļauti divtaktu sacīkšu motocikli līdz 350ccm.
Atļauti divtaktu ceļa motocikli (ar karburatoru) līdz 250 ccm.
Atļauti 4 taktu 500 cm3 ielas motocikli līdz 2003 gadam
6.4.2. papildus retroklasēm -atļauta visa veida pārbūve un modifikācijas, kas nav pretrunā ar p.6. un saglabā konkrētā modeļa atpazīstamību un atbilstību bāzes variantam.
6.4.3. Lietus laikā aizmugurē ir jābūt sarkanai iedegtai vai mirgojošai gaismai
6.5. Starta numuri.
6.5.1. Katram dalībniekam uz motocikla jābūt trīs, no attāluma labi saskatāmiem starta numuriem. Viens priekšā un divi sānu numuri.
6.5.2. Numuru fonu un ciparu krāsas, izmēri:
Classic – balts fons, melni cipari.
6.5.3. Dalībnieks bez starta numura, vai ar slikti saskatāmu starta numuru sacensībām netiek pielaists. Galīgo starta numuru atbilstību nosaka sacensību Tehniskā komisija.
6.5.4.Prioritāte starta numuru izvēlē ir dalībniekiem, kas ar tiem startējuši 2023.gada sezonā. Sacensību dienā starta numuri tiks izsniegti pieteikšanās vai izvēles secībā.

7. Sacensību drošība un vides aizsardzība
7.1.Sportistu un skatītāju drošībai ir jāatbilst LaMSF Noteikumu prasībām.
7.2.Sacensību organizatoram jāievēro vides aizsardzības noteikumi saskaņā ar FIM vides aizsardzības kodeksu.
7.3. Dalībnieku novietnē aizliegts braukt ar moto tehniku bez ķiveres.
7.4. Izmēģinājuma braucienus var veikt tikai sacensību organizatora norādītajā trases posmā.
7.5. Pirmsstarta zonā aizliegts strauja bremzēšana un paātrināšanās, riepu „spolēšana”.
7.6. Dalībnieku novietnē aizliegts smēķēt un rīkoties ar atklātu uguni.
7.7. Obligāts ugunsdzēšamais aparāts katras komandas apmešanās vietā.
7.8. Aizliegts piegružot teritoriju.
7.9. Skatītāji un sacensību dalībnieki ir personīgi atbildīgi par savas drošības un vides aizsardzības noteikumu ievērošanu.
7.10. Dalībnieku novietnē zem katra motocikla tiek rekomendēts tehniskus šķidrumus uzsūcošs paklājs.
7.11. Šo noteikumu pārkāpēji - dalībnieki saņem galvenā tiesneša aizrādījumu, atkārtota pārkāpuma gadījumā tiek izslēgti no sacensībām.
8Sacensību norise
8.1. Sacensību norise saskaņāar katra posmadienas kārtību.
8.2. Laiks brīvajiem treniņiem vai kvalifikācijai (ja tiek izmantoti laika skaitītāji) nevar būt mazāks par 15 min. katrai klasei.
8.3. Starta kārtību nosaka pēc kvalifikācijas rezultātiem (ja tiek izmantoti laika skaitītāji).
8.4. Retromotociklu klasēs notiek viens brauciens.
8.5.Nepietiekama dalībnieku skata gadījumā kādā no klasēm, organizators tiesīgs to apvienot ar citu klasi. Šajā gadījumā, drošības apsvērumu dēļ, atļauts dalīts(ar laika intervālu) starts katrai klasei.
8.6. . Minimālais sacensību brauciena garums retromotociklu klasēs ir 10 apļi. Sliktos laika apstākļos (stiprs lietus, utt.) iespējama distances samazināšana (ne mazāk par 8 apļiem), par kuru dalībnieki tiek informēti pirms brauciena sākuma.
8.7. Organizators ir tiesīgs paredzēt sacensību Nolikumā arī fiksēta laika braucienus piem.( 20 min. +2 apļi).
8.8.Starts ar iedarbinātiem dzinējiem.
8.9. Brauciena laikā tehniku mainīt nedrīkst
8.11.. Force majeure gadījumā trase un braucienu laiki var tikt saīsināti vai mainīti ar sacensību
galvenās tiesnešu kolēģijas lēmumu

9. Uzvarētāju noteikšana
9.1.Rezultātus nosaka pēc finiša līnijas šķērsošanas secības, ja sportists ir finišējis kontrollaikā vai ir nobraucis ne mazāk par 50% no līdera veiktās distances.
9.2.Katrā klasē, katrā sacensību braucienā par iegūto vietu, dalībnieks saņem punktus saskaņā ar tabulu:
Vieta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Punkti 25 20 16 13 11 10 9 8 7 6

Vieta 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
punkti 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0
9.3.Katrā sacensību posmā uzvar dalībnieks, kam lielākā braucienu punktu summa.
9.4. Vienāda punktu skaita gadījumā priekšroka ir dalībniekam ar augstāko vietu pēdējā braucienā.
9.5. Kopvērtējuma rezultātus nosaka pēc dalībnieku visu posmu iegūto vietu punktu summas.
9.6. Ja rezultāts kopvērtējumā vienāds, priekšroka tiek dota dalībniekam, kam vairāk augstākas vietas, tālāk – augstākā vieta pēdējā braucienā, priekšpēdējā braucienā utt.
10. Apbalvošana
10.1. Latvijas čempionāta motošosejā retroklasēm kopvērtējumā LaMSF apbalvo ar diplomiem un kausiem, pirmo trīs vietu ieguvējus.
10.2. Katra posma, pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar posma Organizatora balvām un diplomiem
10.3. Visos posmos iespējamas sponsoru un atbalstītāju balvas dažādās nominācijās.
10.4. Apbalvošanas ceremonijas laikā tiek rekomendēti komandas tērpi. Nav atļauti komiski tērpi un darbības. Pārkāpuma gadījumā dalībnieks tiek izslēgts no čempionāta un izcīnītie punkti anulēti.
11. Protesti
12.1.Protestam jābūt iesniegtam rakstiskā veidā, norādot pārkāptos Nolikuma vai Noteikumu punktus, ne vēlāk kā 10 min. pēc pēdējā dalībnieka finiša, pievienojot 100 EUR.
11.2.Ja protests netiek apmierināts, nauda paliek LaMSF Motošosejas komisijas rīcībā.
11.3.Ja protests saistīts ar dalībnieka motocikla izjaukšanu, protestam papildus jāpievieno 200 EUR. Izjaukšanas darbus veic dalībnieks (viņa mehāniķis), pret kura motociklu iesniegts protests.
11.4.Ja protests, kas saistīts ar motocikla izjaukšanu netiek apmierināts, papildus nauda (skat p.11.3. - 200 EUR) paliek braucējam, pret kura motociklu tika iesniegts protests.
11.5. Ja braucējs atsakās no motocikla izjaukšanas, viņa rezultāts sacensību posmā tiek anulēts.
12. Papildus vispārīgi noteikumi
12.1.Visus ar sacensībām saistītos izdevumus sedz komandējošā organizācija vai sportists. Organizators ar naktsmītnēm neapgādā.
12..2. Sacensību vietā dalībnieki izvietojas sacensību organizatora norādītajā teritorijā un ievēro p.7. minētās prasības.
13. Reklāma
Sacensību vietā reklāma vai tirdzniecība tiek saskaņota ar organizatoru.
14. Izziņas
Motošosejas komisija: Kaspars Brigzne 29913613 mazmoto@mazmoto.lv
Latvijas Motosporta federācija: www.lamsf.lv; tālr. 6 7845851, e-pasts: moto@lamsf.lvMazmoto Racing Team 2012-2024 | Privātuma politika | uzturēšana 12345.lv